Uudised

2020. aasta trendid: kümme tulevikutöös vajalikku oskust (3)

SA Kutsekoda, 18. november 2019 06:50
Foto: pixabay.com
Tihti küsitakse, mida õppida, et tuleviku tööturul läbi lüüa. Sõltumata valitud erialast, on tulevikutrende analüüsides osutunud võimalikuks tuua välja kümme universaalset tulevikutöö oskust, mida aastal 2020 hinnatakse oluliseks.

  • Mõtestamine – võime mõtestada ja väärtustada väljendatu sisulist tähendust.
  • Sotsiaalne intelligents – oskus tunnetada suhtlemisel inimeste vajadusi ja soove ning luua nendega usaldussuhe.
  • Loovus ja kohanemine – oskus kiiresti reageerida ootamatule situatsioonile ja leida mittestandardseid lahendusi.
  • Kultuuridevaheline kompetents – oskus edukalt toime tulla eri kultuurikeskkondades.

  • Programmeeriv mõtlemine – oskus teisendada suuri andmemahtusid abstraktseteks mõisteteks ja aru saada andmetepõhisest (tõenduspõhisest) otsustamisest.
  • Uue meedia kirjaoskus – oskus kriitiliselt hinnata ja luua sotsiaalmeedias uut sisu ning kasutada seda veenvaks kommunikatsiooniks.
  • Transdistsiplinaarsus – oskus aru saada erinevate distsipliinide (ainevaldkondade) mõistetest ja nende omavahelistest seostest.
  • Disainmõtlemine – oskus tegevusi (töös vajalikke protsesse) eesmärgipäraselt (soovitud eesmärgi saavutamisele suunatult) kavandada, visualiseerida ja kommunikeerida.

  • Enesejuhtimine ja kognitiivse koormuse ohjamine – oskus filtreerida andmeid tähtsuse järgi ja maksimeerida kognitiivset võimekust, kasutades erinevaid meetodeid.
  • Virtuaalne koostöö – oskus töötada tulemuslikult erinevates (ka virtuaalsetes) töörühmades, hoida inimesi pühendunud ja motiveeritud ning tekitada neis kollektiivi tunne.

Allikas: SA Kutsekoda, kogumik „Töö ja oskused 2025“ (koostaja Ott Pärna), mis käsitleb töötamist mõjutavaid tulevikutrende maailmas ning analüüsib nende mõju Eesti tööturule.